Регламент роботи

Затверджено на засіданні Наукового Комітету

(протокол № 4 від 08.12.2021 року)

Регламент роботи
Наукового комітету
Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

 1. Основною формою роботи Наукового комітету (надалі – НК) Національної ради України з питань розвитку науки і технологій (надалі –Національної ради) є засідання, які проводяться за потребою, але не менше ніж чотири рази на рік. Рішення про проведення засідання приймається головою НК, а у разі його відсутності – заступником голови. Ініціювати проведення засідання НК можуть Голова Національної ради, голова НК, його заступник, член (група членів) НК. Оголошення про скликання засідання НК оприлюднюється за два тижні до його початку на офіційному веб-сайті Національної ради. Засідання НК веде його голова, а у разі його відсутності – заступник голови. Підготовку проекту рішення для розгляду на засіданні НК та інших інформаційно-аналітичних матеріалів, необхідних для його проведення, забезпечує секретар НК.
 2. Засідання НК є правоможним, якщо у ньому беруть участь більше двох третин його загального кількісного складу. Засідання НК можуть проводитись у режимі відеоконференції. Під час засідання може здійснюватися відео- та/або аудіозапис.
 3. Рішення НК приймаються шляхом досягнення консенсусу. У разі недосягнення консенсусу рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин складу НК. Якщо таке рішення НК виноситься на розгляд Національної ради, до нього додаються аргументовані окремі думки членів НК, які не підтримали таке рішення (окремі думки членів НК, які брали участь у засіданні в режимі відеоконференції, додаються до протоколу у вигляді сканованих листів за підписом таких членів НК, отриманих в електронному вигляді у форматі pdf). Рішення НК фіксуються у протоколі засідання. Ведення протоколу засідання НК здійснюється секретарем НК, протокол підписується головою НК, а у разі його відсутності – заступником голови та секретарем НК. Протокол засідання розміщується на офіційному веб-сайті Національної ради протягом п’яти робочих днів з дня його підписання та надсилається усім членам НК.
 4. Участь членів НК в засіданні можлива в особистій або дистанційній (відеоконференція, телефонний зв’язок, інтернет-засоби) формі. Технічні деталі дистанційної участі в засіданні НК узгоджуються окремо для відповідного засідання НК. Участь членів НК у засіданнях фіксується за допомогою реєстраційних карток, де особисто присутні члени НК ставлять свій підпис, а дистанційна форма участі членів НК засвідчується відповідною відміткою і підписом секретаря НК (за його відсутності – підписом голови або заступника голови НК). Реєстраційні картки підписуються головуючим на засіданні та секретарем НК, відповідна інформація оголошується на початку засідання.
 5. Участь членів НК в голосуванні можлива як за допомогою паперового носія (бюлетеня), так і за допомогою електронних носіїв інформації (з доставкою заповнених бюлетенів факсом чи електронною поштою, використанням електронних онлайн-систем для голосування тощо). Технічні деталі голосування з використанням електронних носіїв інформації узгоджуються окремо для відповідного засідання НК.
 6. Інші особи (крім членів НК) можуть за рішенням НК бути запрошені для участі у засіданнях (без права голосу) як спостерігачі, для інформування НК з тих чи інших питань, участі у обговореннях, або для надання технічної допомоги.
 7. Рішення НК, що не підлягають винесенню на розгляд Національної ради (організаційні питання діяльності НК, рішення, пов’язані з проведенням експертизи нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади, звернення тощо), можуть прийматися без скликання засідання НК, у спосіб окремого обговорення та, у разі недосягнення консенсусу, голосування, яке проводиться дистанційно з використанням електронних засобів (онлайн). При проведенні обговорення голова або заступник голови НК е-поштою повідомляє всім членам НК крайній термін для висловлення пропозицій. Якщо в результаті обговорення запропоноване рішення, і до закінчення крайнього терміну для висловлення пропозицій ніхто з членів НК не запропонував до нього поправок, доповнень, заперечень, не вніс альтернативних пропозицій,  то така пропозиція вважається прийнятою за замовчуванням (досягнутий консенсус). Якщо до закінчення крайнього терміну для висловлення пропозицій консенсус не досягнутий, питання виноситься на голосування. У цьому випадку голова або заступник голови НК е-поштою повідомляє всім членам НК пропозицію або альтернативні пропозиції, що ставляться на голосування, технічні деталі щодо використання електронних засобів голосування, а також визначає крайній термін для участі в голосуванні. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин складу НК.
 8. Рішення НК, пов’язані з проведенням експертизи нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади на предмет відповідності інтересам і засадам державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності та наданням відповідних рекомендацій, приймаються за процедурою, визначеною нижче. Секретаріат Національної ради розсилає членам НК відповідний проєкт акта, вказуючи крайній термін для надання рекомендацій НК, після чого протягом 24 годин голова або заступник голови НК пропонує формат розгляду проєкту акта, який може бути одним із наступних варіантів:
 • скорочений розгляд; при цьому головою (заступником голови) НК формулюється пропозиція рекомендацій до проєкту акта і встановлюється крайній термін для участі в обговоренні е-поштою; якщо до закінчення цього крайнього терміну ніхто з членів НК не висловив поправок, доповнень, заперечень, то пропозиція вважається прийнятою за замовчуванням, у іншому разі головою (заступником голови) НК  формулюється уточнена пропозиція (пропозиції) і виноситься на окреме голосування; якщо розробником проєкту нормативно-правового акта встановлений строк надання рекомендацій до 5 робочих днів включно, то автоматично діє формат скороченого розгляду.
 • спеціалізований розгляд; при цьому головою (заступником голови) НК дається доручення одному чи більше членів НК (за згодою) підготувати у визначений строк проєкт рекомендацій, після чого підготовлений проєкт рекомендацій розглядається за схемою, описаною вище для формату скороченого розгляду; у випадку спеціалізованого розгляду, будь-хто з членів НК може за власним бажанням долучитися до підготовки проєкту рекомендацій;
 • поглиблений розгляд, який передбачає обговорення у формі висловлення зауважень/рекомендацій до проєкту акта шляхом спільного редагування онлайн-документу (порівняльної таблиці, тексту рекомендацій, тощо); при цьому визначається крайній термін для внесення зауважень в онлайн-документ; після цього головою (заступником голови) НК готується пропозиція остаточної редакції документу і виноситься на окреме голосування.

Якщо не менше чверті членів НК висловиться проти скороченого або спеціалізованого розгляду і строк, встановлений розробником, більший за 5 робочих днів, то автоматично діє формат поглибленого розгляду. Якщо строк, встановлений розробником, більший за 5 робочих днів, будь-хто з членів НК може висловитися проти скороченого розгляду і зголоситися підготувати  проєкт рекомендацій, тоді розгляд автоматично переводиться у формат спеціалізованого.

 1. Крайні терміни, згадувані у пп.7-8 цього Регламенту, визначаються з урахуванням таких вимог:
 • строк для висловлення пропозицій при обговоренні (е-поштою чи шляхом спільного редагування онлайн-документу) має складати не менше третини строку до крайнього терміну для прийняття рішення НК (дедлайну); якщо формальний дедлайн відсутній, то такий строк має складати не менше 5 робочих днів;
 • крайній термін для участі у онлайн-голосуванні має бути не пізніше ніж за 24 години до дедлайну;
 • всі строки відраховуються з моменту повідомлення членів НК е-поштою про початок відповідної процедури.
 1. Голова, заступник голови і cекретар НК (в подальшому – керівництво НК) обираються терміном на 2 роки, з правом балотуватися також у наступних чергових виборах. Чергові вибори керівництва НК проводяться кожні 2 роки, не пізніше ніж через два місяці після проведення чергового оновлення складу НК. Одна і та ж особа не може бути головою НК більше двох дворічних термінів поспіль. Вибори керівництва НК проводяться шляхом таємного голосування, за процедурою, визначеною в Положенні про вибори керівництва НК. У разі необрання голови, заступника голови або секретаря НК згідно з відповідними нормами Положення обираються особи, що тимчасово виконують відповідні обов’язки. Положення про вибори керівництва НК та зміни до нього розробляються та затверджуються НК. Для проведення засідання під час виборів обираються (простою більшістю голосів від кількості учасників засідання) тимчасові головуючий і секретар.
 2. За ініціативою групи членів НК (не менше однієї третини загального кількісного складу НК) на засіданні НК може бути поставлено на голосування питання про довіру керівництву НК (вотум довіри), яке може ставитись як щодо керівництва НК в цілому, так і стосуватись окремо голови, заступника голови, або секретаря НК. У випадку, якщо за результатами голосування більше половини складу НК висловило недовіру, відповідна особа (особи) з керівництва НК вважаються тимчасово виконуючими обов’язки до позачергових виборів, і призначається дата наступного засідання НК, на якому проводяться позачергові вибори на відповідні вакансії в керівництві НК. Члени НК, яким висловлена недовіра, не можуть балотуватися на цих позачергових виборах. Вотум довіри не може проводитися раніше, ніж через 6 місяців з моменту останніх чергових чи позачергових виборів керівництва НК, або з моменту останнього прийняття рішення щодо вотуму довіри.
 3. НК приймає Регламент роботи НК та зміни до нього шляхом відкритого голосування (голосами не менше 2/3 складу НК).

Голова НК                                                                            О. К. Колежук

Секретар НК                                                                        Г. П. Стовпченко