Регламент роботи

Регламент роботи
Наукового комітету
Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

 1. Основною формою роботи Наукового комітету (у подальшому – НК) Національної ради України з питань розвитку науки і технологій (у подальшому – НРНТ) є засідання, які проводяться за потребою, але не менше,ніж чотири рази на рік. Рішення про проведення засідання приймається головою НК, а у разі неможливості виконувати повноваження голови за станом здоров’я, рішення приймається заступником голови за погодженням з секретарем НК. Ініціювати проведення засідання НК можуть Голова НРНТ або член (група членів) НК. Рішення про проведення першого/установчого засідання НК приймається колективно, за ініціативою та згодою не менше двох третин загального кількісного складу НК.
 2. Участь членів НК в засіданні можлива в особистій або дистанційній (відеоконференція, телефонний зв’язок, інтернет-засоби) формі. Участь членів НК в голосуванні можлива як за допомогою паперового носія (бюлетеня), так і за допомогою електронних носіїв інформації (доставка заповнених бюлетенів факсом чи електронною поштою, використання електронних онлайн-систем для голосування). Технічні деталі дистанційної участі в засіданні НК та голосування з використанням електронних носіїв інформації установлюються окремим рішенням НК для відповідного засідання НК.
 3. Інші особи (крім членів НК) можуть за рішенням НК бути запрошені для участі у засіданнях (без права голосу) як спостерігачі, для інформування НК з тих чи інших питань, участі у обговореннях, або для надання технічної допомоги (проведення відеоконференцій, ведення стенограми, відео- або аудіозапису засідання, тощо) чи юридичної допомоги.
 4. Засідання НК є чинним (може приймати рішення) за умови участі в ньому більше двох третин загального кількісного складу НК (тобто не менше 17 членів НК). Головування на установчому засіданні покладається на найстаршого за віком члена НК, а для ведення протоколу обирається (простою більшістю голосів від кількості учасників засідання) тимчасовий секретар. На установчому засіданні НК обговорює «Положення про вибори керівництва НК»та затверджує його шляхом відкритого голосування (голосами не менше 2/3 складу НК). Після цього на установчому засіданні НК шляхом таємного голосування обирає голову, заступника голови і cекретаря (в подальшому – керівництво НК) згідно з цим Положенням. У разі необрання голови, заступника голови та(або) Секретаря НК згідно з відповідними нормами Положення призначаються особи (особа), що тимчасово виконують відповідні обов’язки.
 5. Керівництво НК обирається терміном на 2 роки, з правом балотуватися також у наступних чергових виборах. Чергові вибори керівництва НК проводяться кожні 2 роки, після проведення чергової ротації складу НК. Одна і та ж особа не може бути головою НК більше двох дворічних термінів поспіль.
 6. За ініціативою групи членів НК (не менше однієї третини загального кількісного складу НК) на засіданні НК може бути поставлено на голосування питання про вотум довіри керівництву НК, яке може ставитись як щодо керівництва НК в цілому, так і стосуватись окремо голови, заступника голови, або секретаря НК. У випадку, якщо за результатами голосування більше половини складу НК висловило недовіру, відповідна особа (особи) з керівництва НК вважаються тимчасово виконуючими обов’язки до позачергових виборів, і призначається дата наступного засідання НК, на якому проводяться позачергові вибори на відповідні вакансії в керівництві НК. Члени НК, яким висловлена недовіра, не можуть балотуватися на цих позачергових виборах.
 7. Голосування вотуму довіри не може проводитися раніше, ніж через 6 місяців з моменту останніх чергових чи позачергових виборів, або з моменту останнього голосування вотуму довіри.
 8. Участь членів НК у засіданнях фіксується за допомогою реєстраційних карток, де особисто присутні члени НК ставлять свій підпис, а дистанційна форма участі членів НК засвідчується відповідною відміткою і підписом Секретаря. Реєстраційні картки підписуються Головою і Секретарем, відповідна інформація оголошується на початку засідання.
 9. На усіх засіданнях НК, за винятком установчого, головує голова НК (у разі його відсутності — заступник голови). На початку кожного засідання НК приймається порядок денний та встановлюється часовий регламент для виступів, доповідей, запитань тощо.
 10. Рішення НК приймаються шляхом досягнення консенсусу. У разі недосягнення консенсусу рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин складу НК, в такому разі до рішення НК додаються аргументовані окремі думки членів НК, які не підтримали дане рішення.
 11. Усі рішення і голосування НК фіксуються у протоколі засідання НК. До протоколу також додаються окремі думки членів НК, які не підтримали відповідні рішення. Реєстраційні картки, протоколи та бюлетені таємного голосування на період до надання НК відповідного приміщення зберігаються у Секретаря НК. Всі рішення НК оприлюднюються на інтернет-сторінках НРНТ та НК протягом 5 робочих днів з моменту проведення засідання.
 12. НК приймає Регламент роботи НК шляхом відкритого голосування (голосами не менше 2/3 складу НК). Якщо група членів НК у кількості не менше третини від кількісного складу НК ініціює внесення змін до цього Регламенту, то питання негайно вноситься до порядку денного наступного засідання НК. Для прийняття будь-яких змін до Регламенту необхідні голоси «за» від 2/3 складу НК.

(Регламент роботи НК затверджено рішенням засідання НК від 06.09.2017)

Голова  НК                                                   А.Г.Білоус

Секретар НК                                                 О.В.Стасик