Витяг з Положення про Національну раду з питань розвитку науки і технологій щодо НК

ПОЛОЖЕННЯ
 про Національну раду України з питань розвитку науки і технологій, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 226 (витяг)

Науковий комітет

19. Науковий комітет – це робочий колегіальний орган Національної ради, що представляє інтереси наукової громадськості.

Склад Наукового комітету формується із 24 вчених, які представляють  наукову спільноту, є науковими лідерами, мають визначні наукові здобутки, бездоганну наукову репутацію та довіру в науковому середовищі.

20. Науковий комітет очолює голова, який має одного заступника. Голова Наукового комітету, його заступник та секретар обираються членами Наукового комітету з його складу.

21. Члени Наукового комітету обираються Ідентифікаційним комітетом з питань науки, який керується тим, що склад Наукового комітету має бути здатним реалізувати наукове лідерство, бути авторитетним і незалежним, збалансовано представляти всю наукову спільноту.

22. Членами Наукового комітету не можуть бути керівники наукових установ та організацій, вищих навчальних закладів.

Члени Наукового комітету не можуть працювати в одній науковій установі, об’єднанні наукових установ, підрозділі (на факультеті, в інституті) вищого навчального закладу та не можуть бути близькими особами відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”.

Не може бути обрана членом Наукового комітету особа:

 • яка за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
 • яка має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 • яка за вироком суду позбавлена права займати відповідні посади;
 • яка за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 • яка піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 • яка підпадає під дію частин третьої і четвертої статті 1 Закону України “Про очищення влади”;
 • відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади”;
 • яка є керівником наукової установи або організації, вищого навчального закладу.

23. Строк повноважень кожного з членів Наукового комітету не може перевищувати чотирьох років. Кожні два роки повинне відбуватися оновлення не менш як половини персонального складу Наукового комітету. Одна і та сама особа не може бути членом Наукового комітету більше двох строків.

Перший склад Наукового комітету затверджується Кабінетом Міністрів України за пропозицією Ідентифікаційного комітету з питань науки у кількості 24 осіб, з яких 12 осіб включаються строком на чотири роки, 12 осіб – на два роки.

Порядок проведення оновлення складу Наукового комітету визначається у Положенні про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1042 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 4, ст. 146).

Дострокове припинення повноважень члена Наукового комітету здійснюється за таких підстав:

 • виникнення випадків, передбачених пунктом 22 цього Положення;
 • припинення громадянства України;
 • подання ним заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
 • неможливість виконувати свої повноваження за станом здоров’я;
 • його смерть.

Про дострокове припинення повноважень члена (членів) Наукового комітету голова Наукового комітету інформує голову Ідентифікаційного комітету з питань науки.

Порядок заміщення членів Наукового комітету, які  достроково припинили повноваження, визначається у Положенні про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1042.

24. Науковий комітет з метою виконання Національною радою своїх функцій:

1) розглядає проекти документів, розроблені робочими групами з питань, що належать до компетенції Національної ради, та приймає щодо них рішення, які вносяться на розгляд Національної ради;

2) ініціює утворення постійних або тимчасових робочих груп, а також експертних комісій з окремих питань;

3) делегує своїх членів та пропонує кандидатури експертів для включення до складу робочих груп;

4) виконує функції наглядової ради Національного фонду досліджень;

5) виконує функцію Ідентифікаційного комітету для Наукової ради Національного фонду досліджень;

6) проводить експертизу нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади на предмет відповідності інтересам і засадам державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності, надає відповідні рекомендації.

Проекти нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади, що стосуються сфери наукової та науково-технічної діяльності, в обов’язковому порядку надсилаються до Наукового комітету для проведення їх експертизи та підготовки відповідних рекомендацій.

За результатами проведеної експертизи проектів нормативно-правових актів Науковий комітет готує відповідні рекомендації.

Науковий комітет зобов’язаний розглянути надісланий проект нормативно-правового акта на предмет відповідності інтересам і засадам державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності та надати відповідні рекомендації протягом стоку, встановленого головним розробником такого проекту, але не менш як за три дні та не більш як за 21 день з дня його надходження.

Якщо протягом строку, встановленого головним розробником проекту нормативно-правового акта, Науковий комітет не розглянув і не надав відповідних рекомендацій, такий проект акта вважається погодженим Науковим комітетом.

Рекомендації підписує голова Наукового комітету, а у разі його відсутності – заступник голови.

Рекомендації, які надаються Науковим комітетом до проектів нормативно-правових актів, що стосуються сфери наукової та науково-технічної діяльності, є обов’язковими для розгляду головними розробниками таких проектів.

Під час подання зазначеного проекту нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України до нього додаються рекомендації Наукового комітету (за наявності).

Голова Наукового комітету або за його дорученням член Наукового комітету може брати участь у встановленому порядку в засіданнях урядових комітетів, у нарадах, які проводяться органами виконавчої влади, з питань, що стосуються сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Науковий комітет під час виконання своїх функцій зобов’язаний запобігати виникненню конфлікту інтересів.

25. Основною формою роботи Наукового комітету є засідання, які проводяться у разі потреби, але не менше ніж чотири рази на рік.

Рішення про проведення засідання приймається головою Наукового комітету, а у разі його відсутності – заступником голови.

Ініціювати проведення засідання Наукового комітету можуть Голова Національної ради, голова Наукового комітету, його заступник або член (група членів) Наукового комітету.

Оголошення про скликання засідання Наукового комітету оприлюднюється за два тижні до його початку на офіційному веб-сайті Національної ради.

Засідання Наукового комітету веде його голова, а у разі його відсутності – заступник голови.

Підготовку проекту рішення для розгляду на засіданні Наукового комітету та інших інформаційно-аналітичних матеріалів, необхідних для його проведення, забезпечує секретар Наукового комітету.

Засідання Наукового комітету є правоможним, якщо у ньому беруть участь більше двох третин його загального кількісного складу.

Засідання Наукового комітету можуть проводитись у режимі відеоконференції.

Під час засідання може здійснюватися відео- та/або аудіозапис.

26. Рішення Наукового комітету приймаються шляхом досягнення консенсусу. У разі недосягнення консенсусу рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин складу Наукового комітету. В такому разі на розгляд Національної ради виноситься рішення Наукового комітету разом з аргументованою окремою думкою членів Наукового комітету, які не підтримали таке рішення.

Окрема думка членів Наукового комітету, які не підтримали його рішення та брали участь у засіданні Наукового комітету в режимі відеоконференції, додається до протоколу у вигляді сканованих листів за підписом таких членів Наукового комітету, отриманих в електронному вигляді у форматі *.pdf (де *- назва файлу).

27. Рішення Наукового комітету фіксуються у протоколі засідання.

Ведення протоколу засідання Наукового комітету здійснюється секретарем Наукового комітету.

Протокол підписується головою Наукового комітету, а у разі його відсутності – заступником голови та секретарем Наукового комітету.

Протокол засідання надсилається усім членам Наукового комітету.

Протокол засідання розміщується на офіційному веб-сайті Національної ради протягом п’яти робочих днів з дня його підписання.

28. Питання, що виносяться на розгляд спільного засідання, проходять обов’язковий попередній розгляд у Науковому комітеті.

29. Науковий комітет використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

Повний текст доступний за посиланням.