Конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій

Ідентифікаційний комітет з питань науки своїм  рішенням від 7 лютого 2021 р. № 1/21 оголосив черговий конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, прийом документів триватиме до 7 квітня 2021р. Метою конкурсу є обрання 12 членів Наукового комітету на строк повноважень 4 роки, замість тих, чиї повноваження закінчуються 9 серпня 2021 року, а також визначення 10 нових осіб для забезпечення у період між проведенням конкурсів заміщення членів Наукового комітету, які достроково припинили свої повноваження (на заміну тих, що були обрані до складу резерву у 2019 році).

Члени Наукового комітету, які будуть обрані, не можуть працювати в одній науковій установі, об’єднанні наукових установ, підрозділі (факультеті, інституті) закладу вищої освіти, не можуть бути близькими особами між собою, а також з тими членами Наукового комітету, чиї повноваження не припиняються 9 серпня 2021 року.  Члени Наукового комітету також не можуть працювати в одній науковій установі, об’єднанні наукових установ, підрозділі (факультеті, інституті) закладу вищої освіти з членами Ідентифікаційного комітету та не можуть бути з ними близькими особами.

Склад Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій формується з учених, які представляють наукову спільноту, є науковими лідерами, мають визначні наукові здобутки, бездоганну наукову репутацію та довіру в науковому середовищі. Члени Наукового комітету мають представляти основні напрями наукової і науково-технічної діяльності в Україні.

Члени Наукового комітету повинні відповідати кваліфікаційним вимогам. Право висунення кандидатів на конкурс мають:

 • вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради наукових установ та закладів вищої освіти, або структурних підрозділів;
 • вчені ради або або загальні збори наукових працівників інших вітчизняних юридичних осіб усіх організаційно-правових форм та форм власності, що мають відповідні наукові підрозділи
 • збори пов’язаних з науковою діяльністю працівників малих та середніх наукових і науково-виробничих підприємств, які не мають наукових або науково-технічних рад у своїй структурі;
 • постійно діючі протягом не менше двох років тематичні або проблемно-орієнтовані міжвідомчі, міжінститутські наукові семінари (за підписом голови семінару), ради з наукових проблем при Національній академії наук, національних галузевих академіях наук;
 • статутні органи вітчизняних фахових наукових товариств, зареєстрованих
  як громадські наукові організації;
 • групи вчених у кількості не менше ніж вісім осіб, що мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук.

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» не може бути обрана членом Наукового комітету особа, яка:

 • за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
 • має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 • за вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
 • за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 • піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 • підпадає під дію частин третьої і четвертої статті 1 Закону України «Про очищення влади»;
 • є керівником наукової установи або організації, закладу вищої освіти.

Також не може бути обрано членом Наукового комітету особу, відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади».

Суб’єктами подання подається на конкурс такий перелік документів щодо кандидата:

 • витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної, технічної) ради (загальних зборів, статутного органу тощо) суб’єкта подання щодо висунення кандидата з обґрунтуванням його відповідності оприлюдненим кваліфікаційним вимогам до кандидатів і його компетентності за напрямом (напрямами) наукової і науково-технічної діяльності, який (які) він має представляти на думку суб’єкта подання, найменування цього напряму, відповідно до сформульованих у пункті 11 Положення, а саме:

– природничі науки фізико-математичного та хімічного профілю, науки про Землю;

– технічні науки і технології, матеріалознавство;

– науки про життя, медичні науки і пов’язані з ними технології;

– сільськогосподарські науки, харчові та біотехнології;

– соціогуманітарні, економічні і правові науки.

У витязі також зазначаються форма голосування (відкрите чи таємне) та результати голосування щодо висунення кандидата із зазначенням загальної кількості присутніх на засіданні, кількості голосів “за”, “проти” та “утримались”.

У разі висунення кандидата групою вчених подаються: протокол зібрання учасників цієї групи, який має містити прізвище, ім’я та по батькові учасників групи, місце їх основної роботи, основний напрям наукової та (або) науково-технічної діяльності учасників групи, обґрунтування відповідності кандидата оприлюдненим кваліфікаційним вимогам до кандидатів і його компетентності за напрямом (напрямами) наукової і науково-технічної діяльності, який (які) він має представляти на думку суб’єкта подання; копії документів про присудження найвищого наукового ступеня кожного учасника групи.

У витязі (протоколі) також зазначається, що кандидат, котрий висувається, не попадає під обмеження, зазначені у пунктах 6, 7 Положення.

 • заяву кандидата із згодою на участь у конкурсі, адресовану на ім’я голови Ідентифікаційного комітету;
 • анкету кандидата за формою, затвердженою рішенням Ідентифікаційного комітету з питань науки (Протокол від 20 січня 2017 р. № 2/17); (Анкета англійська версіяАнкета українська версія)
 • список вибраних кандидатом основних публікацій та (або) патентів (власних або за його участю) з напряму (напрямів) наукової і науково-технічної діяльності, який (які) він, на думку суб’єкта подання, має репрезентувати в Науковому комітеті (не більше 15) (списком, кожне посилання з нового рядка, номер за порядком, перелік авторів у порядку, як надруковано у журналі, назва статті, загальноприйнята скорочена назва журналу, все мовою друку, том, номер сторінки початку і кінця статті або номер статті в журналі і кількість сторінок у ній, рік видання);
 • копію паспорта громадянина України;
 • копії документів про вищу освіту, про присудження кандидату найвищого (з тих, котрі він має) наукового ступеня, найвищого вченого звання;
 • дві рекомендації від науковців, працівників наукового чи науково-виробничого сектору, які є представниками напряму (напрямів) наукової і науково-технічної діяльності, який (які) представлятиме в Науковому комітеті кандидат, та котрі особисто знають кандидата, але не підпорядковані йому, не є співавторами його наукових праць, не мають і не мали з ним спільного бізнесу, інших форм спільної діяльності та (або) спільної власності чи конфлікту інтересів, не працюють в одній науковій установі, об’єднанні наукових установ, підрозділі закладу вищої освіти та не є близькими особами згідно із Законом України «Про запобігання корупції»; У підписі до рекомендацій мають бути наведені: прізвище, ім’я та по-батькові, того, хто рекомендує, його місце працевлаштування і посада на момент надання рекомендації, науковий ступінь і наукове звання. Анонімні відгуки не прийматимуться.
 • перелік основних проектів, у яких кандидат брав участь як учасник або керівник, з вказанням вітчизняної, зарубіжної чи міжнародної  організації, якою проект було прийнято до виконання, строки його виконання;
 • інформацію про участь за останні п’ять років у міжнародних наукових проектах та досвід керівництва такими проектами, участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, наукових експедиціях тощо;
 • письмову згоду кандидата на обробку персональних даних за формою, затвердженою рішенням Ідентифікаційного комітету з питань науки (Протокол від 20 січня 2017 р. № 2/17).

Документи на конкурс щодо кандидата складаються українською мовою та подаються у паперовому та електронному вигляді. Кандидат також подає перекладені англійською мовою документи, передбачені підпунктами 1, 3, 4, 7-9 зазначеного вище переліку. Документи подаються у форматах MS Word (*.doc, або *.docx) чи у форматі PDF із текстовим шаром.

Документи кандидатів надсилаються в електронному та письмовому вигляді не пізніше 23 год. 59 хв. 7 квітня 2021 року:

 • в електронному вигляді – на електронну пошту: identcom@mon.gov.ua (із зазначенням прізвища кандидата у темі листа);
 • у письмовому вигляді – на адресу: Ідентифікаційний комітет з питань науки, бульвар Т. Шевченка, 16, м. Київ–601, 01601. У разі надсилання документів поштою поштовий штемпель відправлення має бути не пізніше 7 квітня 2021 року.

Кандидати також мають заповнити веб-форму.

З повним текстом офіційного оголошення про конкурс можна ознайомитися за посиланням на сторінці МОН.